Gallery Results For:

Kasamatsu, Shiro (1898 - 1991)

navigation arrow 1 2 navigation arrow
Thumbnail of Original Japanese Woodblock Print by
Kasamatsu, Shiro Kasamatsu, Shiro
Pagoda in Snow, Toshogu Shrine, Ueno
 
Thumbnail of Original Japanese Woodblock Print by
Kasamatsu, Shiro Kasamatsu, Shiro
Five Story Pagoda at Nara
 
Thumbnail of Original Japanese Woodblock Print by
Kasamatsu, Shiro Kasamatsu, Shiro
Early Summer at Benkei Bridge
 
Thumbnail of Original Japanese Woodblock Print by
Kasamatsu, Shiro Kasamatsu, Shiro
Sea at Calm, Nagahama, Izu
 
Thumbnail of Original Japanese Woodblock Print by
Kasamatsu, Shiro Kasamatsu, Shiro
Early Evening in Spring at Yudanaka Hot Spring, Shinshu
 
Thumbnail of Original Japanese Woodblock Print by
Kasamatsu, Shiro Kasamatsu, Shiro
Kegon Waterfall
 
Thumbnail of Original Japanese Woodblock Print by
Kasamatsu, Shiro Kasamatsu, Shiro
Twilight - Tasokare
 
Thumbnail of Original Japanese Woodblock Prints by
Kasamatsu, Shiro Kasamatsu, Shiro
The Four Seasons Series
 
Thumbnail of Original Japanese Woodblock Print by
Kasamatsu, Shiro Kasamatsu, Shiro
Girl with Flowers
 
navigation arrow 1 2 navigation arrow